مقررات قرارداد برای : کنسلی قرارداد
ISTANBUL

جدول مقررات کنسلی قرارداد --- مسیر استانبول

توضیحات جریمه هر مسافر روز تا پرواز ردیف
50 % 0 روز مانده تا پرواز 1
30 % 1 روز مانده تا پرواز 2
10 % 3 روز مانده تا پرواز 3
همین الان

تور خودتو بساز